top of page

PRIVACYBELEID

Deze pagina beschrijft het beheer van de site met verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers die de site raadplegen.

Dit is een openbaarmaking die ook wordt verstrekt op grond van dekunst. 13 van wetsbesluit nr. 196/2003 - Code bescherming persoonsgegevens  voor degenen die interactie hebben met de webdiensten van het bedrijf Camping Azzurro, elektronisch toegankelijk vanaf het adres:

http://www.campingazzurro.it

overeenkomend met de startpagina van de officiële website van het bedrijf.

De informatie wordt alleen verstrekt voor de website van Camping Azzurro en niet voor andere websites die door de gebruiker via links kunnen worden geraadpleegd.

De informatie is ook geïnspireerd door Aanbeveling n. 2/2001 dat de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens, verzameld in de Groep opgericht doorkunst. 29 van richtlijn nr. 95/46/EG , aangenomen op 17 mei 2001 om bepaalde minimumvereisten vast te stellen voor het online verzamelen van persoonlijke gegevens, en met name de methoden, tijdstippen en aard van de informatie die de houders van de behandeling moeten zijn verstrekt aan gebruikers wanneer ze verbinding maken met webpagina's, ongeacht het doel van de verbinding.

DE EIGENAAR VAN DE BEHANDELING

Na raadpleging van deze site kunnen gegevens over geïdentificeerde of identificeerbare personen worden verwerkt.

De houder van hun behandeling is het bedrijf  Azzurro Vacanze srl, met maatschappelijke zetel in Via Settevene Palo Primo Tronco n. 16, postcode 00062 Bracciano (ROME) - Italië.

PLAATS VAN GEGEVENSVERWERKING

De behandelingen die zijn gekoppeld aan de webservices van deze site vinden plaats op het bovengenoemde hoofdkantoor van Camping Azzurro en worden alleen uitgevoerd door technisch personeel van het Bureau dat verantwoordelijk is voor de behandeling, of door anderen die verantwoordelijk zijn voor incidentele onderhoudswerkzaamheden.

Er worden geen gegevens afkomstig van de webservice meegedeeld of verspreid.

De persoonsgegevens verstrekt door gebruikers die om toezending van informatiemateriaal verzoeken (bulletins, cd-roms, nieuwsbrieven, jaarverslagen, antwoorden op vragen, akten en maatregelen, enz.) worden uitsluitend gebruikt om de gevraagde dienst of verstrekking te verrichten en zijn alleen aan derden meegedeeld als dit voor dat doel noodzakelijk is (verzendingsdienst voor publicaties van Camping Azzurro uitgegeven door het voorzitterschap van de ministerraad-departement voor informatie en publicatie).

SOORTEN VERWERKTE GEGEVENS

Navigatie gegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om deze website te laten werken, verwerven tijdens hun normale werking enkele persoonlijke gegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen.

Dit is informatie die niet wordt verzameld om in verband te worden gebracht met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar die door hun aard, door verwerking en associatie met gegevens die in het bezit zijn van derden, gebruikers kan identificeren.

Deze categorie gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de adressen in URI-notatie (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek indienen bij de server, de grootte van het als antwoord verkregen bestand, de numerieke code die de status aangeeft van het antwoord van de server (geslaagd, fout, enz.) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker .

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking geannuleerd. De gegevens kunnen worden gebruikt om de verantwoordelijkheid vast te stellen in het geval van hypothetische computercriminaliteit tegen de site: behalve in dit geval blijven de gegevens over webcontacten momenteel niet langer dan zeven dagen bestaan.

Gegevens vrijwillig verstrekt door de gebruiker

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mails naar de adressen die op deze site worden vermeld, omvat de daaropvolgende verwerving van het adres van de afzender, nodig om te reageren op verzoeken, evenals alle andere persoonlijke gegevens die in het bericht zijn opgenomen.

Specifieke samenvattende informatie zal op verzoek progressief worden gerapporteerd of weergegeven op de pagina's van de site die is opgezet voor bepaalde diensten.

KOEKJES

Hiervoor worden geen persoonlijke gebruikersgegevens door de site verzameld.

Cookies worden niet gebruikt om informatie van persoonlijke aard door te geven, noch worden er zogenaamde permanente cookies gebruikt, d.w.z. systemen voor het volgen van gebruikers.

Het gebruik van zogenaamde sessiecookies (die niet permanent op de computer van de gebruiker worden opgeslagen en verdwijnen wanneer de browser wordt afgesloten) is strikt beperkt tot de overdracht van sessie-identificatiegegevens (bestaande uit willekeurige getallen gegenereerd door de server) die nodig zijn om de veilige en efficiënte verkenning van de site.

De zogenaamde sessiecookies die op deze site worden gebruikt, vermijden het gebruik van andere IT-technieken die mogelijk schadelijk zijn voor de vertrouwelijkheid van het browsen van gebruikers en staan niet toe dat persoonlijke identificatiegegevens van de gebruiker worden verkregen.

OPTIONELE VERSTREKKING VAN GEGEVENS

Afgezien van de gegevens die zijn gespecificeerd voor navigatiegegevens, staat het de gebruiker vrij om de persoonlijke gegevens in de aanvraagformulieren aan Camping Azzurro te verstrekken of aangegeven in contacten met het Bureau om de toezending van informatiemateriaal of andere communicatie aan te vragen.

Het niet verstrekken van dergelijke gegevens kan het onmogelijk maken om te verkrijgen wat is gevraagd.

Voor de volledigheid moet eraan worden herinnerd dat de Autoriteit in sommige gevallen (die niet onder het normale beheer van deze site vallen) om nieuws en informatie kan verzoeken overeenkomstig deArtikel 157 van wetsbesluit nr. 196/2003, ten behoeve van het toezicht op de verwerking van persoonsgegevens. In deze gevallen is het antwoord verplicht op straffe van een bestuurlijke boete.

METHODEN VAN BEHANDELING

Persoonlijke gegevens worden verwerkt met geautomatiseerde hulpmiddelen gedurende de tijd die strikt noodzakelijk is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld.

Er worden specifieke beveiligingsmaatregelen in acht genomen om gegevensverlies, ongeoorloofd of onjuist gebruik en ongeoorloofde toegang te voorkomen.

RECHTEN VAN BELANGHEBBENDEN

De personen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, hebben te allen tijde het recht om bevestiging te krijgen van het al dan niet bestaan van dezelfde gegevens en om de inhoud en oorsprong ervan te kennen, de juistheid ervan te verifiëren of de integratie of actualisering of rectificatie ervan te vragen (kunst. 7 van wetsbesluit nr. 196/2003).

Overeenkomstig hetzelfde artikel heeft men het recht om annulering, transformatie in anonieme vorm of blokkering van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt te vragen, evenals om zich in elk geval, om legitieme redenen, te verzetten tegen de verwerking ervan.

Verzoeken moeten worden gericht aan het bedrijf Azzurro Vacanze srl

Copyright©2001 - Privacybeleid

bottom of page